Home › Sa

Sa v psan analz

Saime o hodnotn finann ceny

Ceny do sae venuje stvkov kancelria FORTUNA! Ceny pre vhercov bud pripsan na ich et veden u tejto spolonosti. V prpade vhry mus ma saiaci zaloen uet u tejto spolonosti, pokia ete vo Fortune zaloen et, mete tak vykona pomocou reklamnho baneru na naich strnkach. ak na vs vstupn bonus a 100EUR a stvka bez rizika poda ponuky! Zaregistrujte sa vo Fortune a vyuite ktorkovek stvku bez rizika!

O o sa sa?

Kad mesiac same o kredity na stvkovanie v stvkovej spolonosti Fortuna vo vke 100 EUR. Sa sa vyhodnocuje mesane a to po kadom kalendrnom mesiaci. Vyhodnotenie vykonva administrtor strnok a ceny su rozdelene na cenu za umiestnenie a cenu za najvy podiel v danom sanom mesiaci. Ceny, ktor bud kad mesiac rozdelen s uveden v spodnej asti pod pravidlami v psan analz.

Pravidl pripsania vhry

Uvate zskava prvo na pripsanie vhry ak v mesiaci, za ktor m by vhra pripsan, vlo na svoj hrac et aspo 20 EUR a prestvkuje v stvkovej spolonosti Fortuna aspo 20 EUR. Tto aktivita pritom mus by zaznamenan z tu, na ktor bude vhra pripsan.

Ak ete nemte svoj vlastn et na Fortune, registrujte sa, prosm, cez n partnersk link alebo cez ktorkovek n banner. Pomete tak nielen nm, ale aj celmu portlu, kee budeme mc od Fortuny vyadova vyie kredity do sae :)


Pravidl sae v psan analz

01. Sae sa me zastni ktokovek, komu je 18 a viac rokov, zaregistruje sa a vlo registran analzu, ktor bude schvlen administrtorom. Skobn analza mus obsahova minimlne 400 znakov (o zodpoved min. 8 plne zaplnenm riadkom) a musia v nej by uveden informcie preo dan tip stavi. Hol tipy, ktor nie s odvodnen nie s adekvtne pre prijatie do sae. Saiaci vo svojom profile uvedie kontaktn daje na seba a vypln si svoj Fortuna nick, ktor je viditen len pre Administrtora a sli k rchlemu nakreditovaniu vhry.

02. Po zaregistrovan vlote jednu kvalitn tzv "registran" analzu. Tto analza sa nezobraz na hlavnej strnke, avak ak ju administrtor uzn za dostatone kvalitn, zmen V status na "sprvca". Od tejto chvle budete zaraden do sae a analzy sa Vm bud automaticky pridva priamo na hlavn strnku www.stavky.com.

03. Je zakzan zastni sa sae s viacermi nickmi. V tomto prpade saiacemu nenle prpadn cena. IP adresy saiacich s sledovan a v prpade zhody nemono vyplati cenu dvom rovnakm saiacim.

04. Saiaci m v sanom mesiaci nrok na odmenu, ak vloil aspo 10 originlnych analz, z ktorch aspo 7 bude OK. V sanom mesiaci m saiaci prvo na odmenu, ak neporuil niektor z pravidiel vi niie. Copy analzy z cudzch serverov sa nepripa! Za poruenie pravidiel bude taktie bran nadhodnocovaniu kurzov, zle vypsan hcp v zhlav tipe at. V prpade bodovej zhody na oceovanch miestach bude o lepom rozhodnut poda viac OK tipov v danom mesiaci.

05. Na kad hrac de je jednmu saiacemu mon vloi maximlne 6 sanch analz. Kad saiaci me prida jednu analzu na jeden zpas. Nepripaj sa dve analzy na toton zpas od jednho saiaceho. Na jednu prleitos sa pripa viac analz od rznych saiacich, bude vak bran zrete na to, i v neskr vloen analze nie s pouit informcie u raz obsiahnut. Hodnoti sa bude tip uveden na hlavnej strnke analzy.

06. Kurz analzy nesmie by men ako 1.5. Vetky analzy s kurzom menm ako 1.5 bud vyhodnoten ako VOID.

Povolen monosti stvok:

1X2 (Money Line - H2H)
zijsk Handicap (Spreads) vrtane stvok na tretiny/poloasy at.
Eurpsky Handicap vrtane stvok na tretiny/poloasy at.
Under/Over (Totals) vrtane Under/Over na tretiny/poloasy at.
Obaja daj gl
Dvojtip
Draw No Bet
Stvky na celkov umiestnenie v turnaji
Hr d gl/k at.

Je zakzan pridva analzy na presn skre vo vetkch portoch.

07. San analza mus obsahova minimlne 400 znakov (o zodpoved min. 8 plne zaplnenm riadkom). Saiaci me poui ubovon stvkov kancelrie z uvedeneho zoznamu pri vkladan analzy. In stvkov kancelrie nie s povolen. Administrator si vyhradzuje prvo zmaza analzu, v ktorej bud uveden nepravdiv daje. Pri zmazan analzy saiaci automaticky prichdza aj o vklad vykonan k danej analze. San analza mus by vloen minimlne 30 mint pred zaciatkom portovho podujatia. Analzy na non zpasy (tart zpasu 0:00-6:00) sa musia vloi do 2:00 a hodinu pred zaiatkom podujatia, inak bude zmazan bez nroku na vrtenie units. Na prelome mesiaca sa bud zapotava do tatistk danho obdobia len san tipy zaat do 0:00. Ak bude niektor analza administrtorom oznaen za nevyhovujcu, ma Administrtor prvo ju vymaza bez nroku na vrtenie units.

08. San analza mus obsahova men sperov, prpadne uveden hendikep v hlavike tipu, kurz, ktor v ase pridania prspevku m vybran stvkov spolonos, kategria analzy, stvkov spolonos uveden v ponuke tchto strnok, samotn tip (1, X, 2 - O / U) , vklad a presn as zaatia prleitosti.

09. Vklad na analzu je v sai psan analz na strnke www.stavky.com pouvan v rozsahu 1/4 - 4/4, priom 4/4 znamen maximlny vklad na analzu.

10. Administrtor a sponzor sae si vyhradzuj prvo na prpadn zmenu pravidiel, ktor bud oznmen vetkm saiacim a napsan na fre s patrinm predstihom.

11. Ceny nie je mon od naej strany vymha. Ak vak mte akkovek problm, mete sa obrti na info@stavky.com, kde sa problm spolone s vami budeme snai vyriei.

Pravidl pre frum

01. Na fre sa nepripaj akkovek vulgarizmy i urky. Nznaky hdok bud zmazan a poruenie tohto pravidla bude rieen podmienenm trestom, ktor ur administrtor strnok, nepodmienenm trestom, prpadne Bane na IP adresu.

02. Je vrcholne neetick smia sa saiacemu, ktormu tip nevyjde a takto sprvanie bude bran ako poruenie pravidiel.

03. Nespamujte na fre.Administrtor tchto strnok m prvo zmaza prspevky na fre, ktor sa tkaj reklamy na cudzie webov strnky.

Administrtor strnok bude monitorova dodriavanie pravidiel a dohliada na poriadok na tchto strnkach!

Prpadn poruenie pravidiel
Mu sa udeli rzne tresty, ku ktorm by sme neradi zachdzali:
1) Podmienen trest, o ktorom rozhodne administrtor strnok. Tde, mesiac prpadne dlhia doba, ktor neumon saiacemu vklada analzy a sai tak o finann ceny.
2) Nepodmienen trest, ktorm sa rozumie zmazanie nicku a vetkho spolonho s tmito strnkami.
3)BAN na IP adresu, o znamen nemonos prezera si tieto strnky z IP adries, z ktorch sa saiaci po dobu svojej psobnosti prezentoval.

Ak mte akkovek problm, obrte sa na administrtora tchto strnok, ktorm je Samson87. Bude sa snai s vami vyriei vetky vae problmy.

Ceny, o ktor sa sa

Mesan sa, do ktorej je od spolonosti Fortuna vloen suma 100 EUR

Poradie Cena
1. 40 EUR
2. 20 EUR
3. 15 EUR
4. 10 EUR


Dalch 15 EUR bude kad mesiac udelench tiprovi s najvym yieldom v danom mesiaci. Saiaci vak mus splni rovnak podmienky k udeleniu ceny ako saiaci, ktor bude odmenen na pozcich 1. - 4. v danom mesiaci.

left shadow
right shadow